Herning Teater afholder ekstraordinær generalforsamling 11. oktober kl. 17.00 i MCH Herning Kongrescenter
Menu

Vedtægt for Herning Teater

§1.
Teaterforeningens navn Herning Teater. Dens hjemsted er Herning.

§2.
Teaterforeningens formål er at administrere scenekunstlovens bestemmelser i henhold til bkg. nr. 1261 af 13. december 2012 med senere ændringer med henblik på at fremme teaterinteressen inden for foreningens område. Herudover bør teaterforeningen supplere det lokale teatertilbud med teaterforestillinger udenfor abonnement for børn og voksne.

Foreningens overskud anvendes udelukkende til foreningens formål.

Teaterforeningen medvirker desuden til at skabe tilfredsstillende bygningsmæssige forhold for teatret, ligesom foreningen kan medvirke til at skabe og øge interessen for andre kulturelle arrangementer.
Teaterforeningen samarbejder som publikumsorganisation med centrale organisationer der er godkendt på dette felt, herunder kulturministeriet og Herning Kommune.

§3.

Foreningen fastlægger de abonnementsordninger, der skal være gældende, idet der kan etableres samarbejder med andre teaterforeninger og udbydere af teater. Ved fastlæggelsen bør der tages behørigt hensyn til sikring af rabat ved samlet køb af flere forestillinger.
Der bør endvidere rettes formidlingsaktiviteter mod børn og unge samt grupper, der sjældent kommer i teatret.
Abonnement kan tegnes af enhver, der er tilmeldt et folkeregister i Danmark.
Videresalg i erhvervsmæssigt øjemed er ikke tilladt.
Foreningens medlemmer udgøres af abonnenterne.
Ved tegning af abonnement betales et kontingent, der fastsættes af bestyrelsen.

§4.

Teaterforeningen forpligter sig til alsidighed i repertoiret, idet den køber forestillinger af det producerende teater og oppebærer formidlingstilskud, indtægter ved anden form for billetsalg og indtægter i form af offentlige tilskud.

§5.
Foreningens medlemmer (abonnenterne) og bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for teaterforeningens forpligtelser.

§6.

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer og søges sammensat af personer med bredest mulig tilknytning til det lokale miljø. Det bør om muligt tilstræbes, at bestyrelsen tilsammen repræsenterer teaterfaglig, kunstnerisk, ledelsesmæssig, markedsføringsmæssig og juridisk indsigt.
Bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter for disse vælges af generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal. Samtlige valg gælder for 2 år, idet halvdelen af medlemmerne afgår hvert andet år.
Genvalg kan finde sted.

§7.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand, og fastsætter om fornødent sin forretningsorden. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer deltager. Beslutningerne træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Over forhandlingerne føres en protokol. Teaterforeningen forpligtes ved formandens underskrift alene eller ved to bestyrelsesmedlemmers underskrift.
Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til kasserer og sekretær til at foretage transaktioner i pengeinstitutter ved underskrift af formanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp i henhold til godkendt budget.

§8.

Teaterforeningens regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni. Bestyrelsen forvalter teaterforeningens midler. Bestyrelsen har ansvar for udarbejdelse af regnskaber og budgetter og disses rettidige indsendelse til de tilskudsgivende myndigheder.
Regnskabet revideres på baggrund af de af Kunststyrelsen fastsatte retningslinjer, for tiden § 19 i Bkg. nr. 1261 af 13. december 2012.

§9.
Generalforsamlingen er teaterforeningens øverste myndighed. Stemmeret på generalforsamlingen har enhver registreret abonnent i den sidst afviklede sæson.
Afstemningen skal ske mundtligt, medmindre en af de stemmeberettigede forlanger skriftlig afstemning. Alle beslutninger træffes på generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af september måned. Der indkaldes til generalforsamling ved bekendtgørelse i et lokalt dagblad eller ugeavis med 14 dages varsel. Bestyrelsen fastsætter mødested og -tid.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte følgende:

Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Det reviderede regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår fremlægges til godkendelse.

4. Indkomne forslag a) fra bestyrelsen, b) fra medlemmerne.

5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
6. Valg af revisor

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen – og skal indkaldes, når mindst 1/4 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom. En sådan generalforsamling skal afholdes inden en måned fra begæringens modtagelse.

§10.
Beslutninger om ændring i foranstående vedtægter eller foreningens ophævelse kan kun træffes, når det sker på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Vedtagelse skal ske med kvalificeret flertal på mindst 75% af de fremmødte stemmeberettigede på første generalforsamling. Ved 2. generalforsamling kræves alene simpelt flertal til vedtagelsen af forslaget.
Ved foreningens ophør eller ophævelse skal dens formue i det hele anvendes i overensstemmelse med foreningens formål, idet fordelingen anvises af den siddende bestyrelse og godkendes af kulturudvalget i foreningens hjemkommune forinden udlodning kan finde sted.

Godkendt på ordinær generalforsamling den 22. september 2020 og på ekstraordinær generalforsamling 20. oktober 2020.